Головна сторінка укр рус eng
 
 
 
    Статутні документи
СТАТУТ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ»м. Київ – 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Європейська партія України (далі – Партія) є політичною партією ? добровільним об’єднанням громадян, що діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», законодавства України, Програми Партії та цього Статуту.
1.2.Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності та гласності.
1.3.Партія є неприбутковою організацією і набуває статусу юридичної особи з часу її державної реєстрації у встановленому законом порядку, має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, має окремий баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютний, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються відповідно до цього Статуту.
Партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка Партії підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
1.4.Діяльність Партії поширюється на всю територію України.
1.5.Центральні статутні органи Партії знаходяться у місті Києві.
1.6.Повна назва: Політична партія „Європейська партія України”.
Скорочена назва Партії: „Європейська партія України”.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою Партії є участь у побудові в Україні вільного, демократичного, правового і справедливого суспільства та сприяння інтеграції України до Європейського Союзу.
2.2. Головними завданнями Партії є:
-забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;
- участь Партії у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми Партії.
2.3. З метою реалізації Програми та виконання статутних завдань Партія в порядку, що не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;
- домагається утвердження і забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених Конституцією України;
- бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, в організації проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
- утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції та блоки або вступає до них;
- вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування та одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;
- засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства;
- проводить громадсько-політичні заходи, що направлені на виконання статутних завдань Партії ;
- встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням, програмним цілям та принципам Партії;
- встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи.

3. СТРУКТУРА ПАРТІЇ

3.1.Структуру Партії становлять:
- первинні осередки Партії;
- територіальні організації Партії;
- регіональні організації Партії;
- сільські, селищні та міські організації Партії, які утворюються відповідно до пунктів 3.1.3, 3.1.4. цього Статуту.
3.1.1. До регіональних організацій Партії належать організації, що утворені й діють в межах області, Автономної Республіки Крим, містах Київ та Севастополь.
3.1.2. До територіальних організацій Партії належать організації, що утворені та діють в межах району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, району в місті.
3.1.3. У сільській громаді, селищі, місті районного значення, в яких існує кілька первинних осередків Партії, утворюється сільська, селищна, міська організація Партії, яка є об’єднанням цих осередків.
3.1.4. У місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом утворюється міська організація Партії, яка є об’єднанням районних у місті (територіальних) організацій.
3.2.Статутними органами Партії є:
- керівні органи Партії;
- виконавчі органи Партії;
- контрольно-ревізійні органи Партії.
3.2.1. До керівних органів Партії належать центральні керівні органи Партії та керівні органи організацій Партії, передбачені цим Статутом.
3.2.2.До виконавчих органів Партії належать Центральний виконавчий комітет Партії та виконавчі комітети організацій Партії.
3.2.3.До контрольно-ревізійних органів Партії належать Центральна контрольно-ревізійна комісія та контрольно-ревізійні комісії організацій Партії.
3.3. Діяльність Партії, її організацій та статутних органів базується на таких організаційних засадах:
- дотримання Програми та Статуту Партії, зокрема встановлених Статутом порядку звітності, періодичності обрання керівних органів організацій Партії та їх посадових осіб;
- дотримання принципів демократії, колегіальності та відкритості під час прийняття рішень;
- доведення рішень керівних органів Партії до всіх організацій і осередків Партії;
- обов’язкового виконання всіма організаціями Партії рішень Центральних керівних органів Партії та керівних органів вищого рівня з програмних, статутних та виборчих питань, ухвалених відповідно до Статуту;
- права керівних органів організацій Партії вищого рівня скасовувати рішення керівних органів організацій Партії нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту, а також ті їхні рішення, які не належать до виключної компетенції зазначених органів;
- звітності керівних органів Партії перед Партією чи відповідною партійною організацією у порядку, передбаченому цим Статутом.

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

4.1.Членом Партії може бути громадянин України віком від 18 років, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Статуту та Програми Партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети і здійсненню завдань Партії та не є членом будь-якої іншої політичної партії.
4.2. Членами Партії не можуть бути громадяни України, які є посадовими або службовими особами, щодо членства яких у політичних партіях встановлено обмеження Конституцією та законами України.
4.3.Членство в Партії є фіксованим, що забезпечується системою партійного обліку.
4.4.Членство в Партії засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджує Рада Партії.
4.5.Права та обов‘язки членів Партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
4.5.1. Член Партії має право:
- брати участь у статутній діяльності Партії;
- отримати захист своїх прав, честі й гідності з боку Партії;
- подавати пропозиції до керівних органів Партії, пов'язані з діяльністю Партії;
- безпосередньо брати участь у виробленні і реалізації партійної політики;
- вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя;
- пропонувати кандидатури, обирати та бути обраним до будь-якого виборного органу Партії, а також в інший спосіб брати участь в управлінні справами Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;
- подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;
- отримувати інформацію із питань діяльності Партії, зокрема з питань, що стосуються його особисто;
- у разі незгоди з рішенням будь-якого органу або посадової особи Партії оскаржити це рішення до керівних або контрольно-ревізійних органів Партії;
- оскаржити рішення чи дії щодо індивідуального членства як до керівних органів Партії вищого рівня, так і до контрольно-ревізійних органів Партії;
- припинити членство в Партії за власним бажанням.
4.5.2. Член Партії, обраний до її керівного чи контрольно-ревізійного органу має право за власним бажанням вийти зі складу відповідного органу на підставі письмової заяви без втрати членства в Партії.
4.5.3.Статутні органи, посадові особи Партії в межах повноважень, визначених цим Статутом, зобов‘язані розглянути заяви, звернення та скарги членів Партії не пізніше ніж у тридцятиденний термін після їх отримання та надати на них мотивовану відповідь (на прохання заявника ? письмово).
4.5.4. Кожен член Партії зобов‘язаний:
- дотримуватися Статуту та Програми Партії;
- сприяти поширенню ідей та світогляду Партії;
- виконувати рішення керівних органів Партії;
- брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах Партії;
- надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на загальнонаціональних чи місцевих виборах кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією;
- дбати про зміцнення впливу та авторитету Партії;
- дотримуватися норм моралі та етики;
- у разі обрання народним депутатом України або депутатом місцевої ради, увійти до складу фракції Партії (блоку, до складу якого входить Партія);
- зупиняти членство в Партії на період обіймання посад, перебування на яких, згідно з законодавством, є несумісним з членством у політичних партіях;
- сплачувати членські внески.
4.6. Членство в Партії набувається через участь в Установчому З’їзді Партії або шляхом вступу до Партії.
4.6.1.Членами Партії з часу її утворення є учасники Установчого З’їзду Партії, якщо на них не поширюються обмеження, передбачені пунктом 4.2. цього Статуту.
4.6.2. Вступ до Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви, яка подається до первинного осередку Партії, Ради будь-якої організації Партії чи Ради Партії, за особистої присутності та за наявності письмових рекомендацій від двох членів Партії.
Рішення щодо прийняття до Партії ухвалюють Збори первинного осередку, Рада відповідної організації Партії, Рада Партії за присутності особи, яка вступає до Партії.
Рішення щодо прийняття до Партії, прийняте Зборами первинного осередку чи Радою територіальної, сільської, селищної, міської організації Партії, набуває чинності після його затвердження Радою відповідної регіональної організації Партії.
Рішення щодо прийняття до Партії, прийняте Радою регіональної організації Партії чи Радою Партії, набуває чинності з часу його прийняття.
Член Партії, який дає рекомендацію для вступу до Партії, несе політичну відповідальність перед Партією за особу, яку рекомендує.
4.7.Припинення членства в Партії відбувається:
- за власним бажанням;
- внаслідок припинення громадянства України;
- внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;
- внаслідок відмови від перереєстрації у встановлений термін;
- внаслідок виключення з Партії.
4.7.1. Припинення членства в Партії за власним бажанням здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до організації Партії, де член Партії перебуває на обліку. Членство в Партії припиняється з дати, зазначеної на заяві, однак не пізніше дня реєстрації такої заяви.
4.7.2. Припинення членства в Партії внаслідок припинення громадянства України чи внаслідок набуття членства в іншій політичній партії відбувається з часу настання відповідної обставини.
4.7.3. За рішенням центральних керівних органів Партії може проводитися перереєстрація членів Партії в окремих регіональних чи територіальних організаціях. Терміни проведення перереєстрації визначаються тим самим рішенням і не можуть бути меншими ніж три місяці для регіональної та один місяць для територіальної організації Партії.
Перереєстрація відбувається за особистої участі члена Партії на зборах первинних осередків чи організацій, засіданнях рад організацій. Порядок проведення перереєстрації визначає Рада Партії.
Припинення членства в Партії настає з часу реєстрації заяви про відмову в перереєстрації або з часу закінчення перереєстрації.
Особа, членство в Партії якої припинено внаслідок не проходження перереєстрації у встановлений термін, за наявності поважних причин має право звернутися до Ради Партії з клопотанням про поновлення в Партії протягом трьох місяців з дня закінчення перереєстрації.
4.7.4. Члена Партії, який грубо порушив Статут чи Програму Партії, завдав своєю діяльністю суттєвої шкоди репутації Партії, може бути виключено з Партії у порядку, визначеному цим Статутом.
4.8. Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну відповідно до Конституції та законів України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі шляхом подання відповідної письмової заяви до організації Партії, де він перебуває на обліку. Членство в Партії зупиняється з дати, зазначеної на заяві, однак не пізніше дня реєстрації заяви.
Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Партії поновлюється шляхом подання письмової заяви до організації Партії, де особа перебувала на обліку до зупинення членства. Членство в Партії поновлюється з часу реєстрації такої заяви. Члену Партії, поновленому в Партії, зберігається партійний стаж.
4.9. Облік членів Партії ведеться на всіх структурних рівнях Партії. Порядок ведення обліку членів Партії встановлює Рада Партії.
4.10. Члени Партії сплачують членські внески. Розмір та порядок сплати членських внесків встановлює Рада Партії.
4.11. До члена Партії можуть бути застосовані партійні заохочення та стягнення. За одне і те саме порушення до члена Партії може бути застосовано лише одне партійне стягнення.
Повноваження керівних органів Партії щодо застосування стягнень, а також порядок публічного обговорення проступку та оголошення догани визначає Рада Партії.
4.11.1 Рішення щодо виключення з Партії приймає Рада Партії на основі висновків Центральної контрольно-ревізійної комісії, яка вивчає всі обставини справи за поданням Ради відповідної організації Партії, не менш як двома третинами від кількісного складу Ради Партії.
Про рішення Ради Партії щодо виключення з Партії, Центральний виконавчий комітет Партії невідкладно повідомляє особу, щодо якої прийнято рішення, а також регіональну та територіальну організації, в яких ця особа перебувала на обліку.
4.11.2. Рішення про виключення з Партії набуває чинності з часу його прийняття.
Рішення Ради Партії щодо виключення особи з Партії є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.
4.11.3. Особу, виключену з Партії, може бути знову прийнято до Партії, але не раніше як через рік після виключення.
4.11.4. Припинення членства в Партії має безпосереднім наслідком припинення членства в статутних органах Партії, до складу яких цю особу було обрано, а також є підставою для звільнення з посади у виконавчих органах, на яку цю особу було призначено.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ, ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ ПАРТІЇ

5.1. В результаті обрання членів Партії до представницьких органів влади, участі депутатської фракції Партії або окремих членів Партії у Коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, місцевих радах або укладення Партією політичних угод, Партія може брати участь у формуванні персонального складу відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування. Кандидатури на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, які пропонуватиме Партія, затверджуються Радою Партії, з урахуванням професійних та ділових якостей членів Партії. Пропозиції щодо кандидатур на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування від Партії вносяться Головою Партії до органу (посадової особи), відповідального за таке призначення.
5.2. Член Партії, призначений на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування за пропозицією Партії, несе політичну відповідальність перед Партією.
5.3. Член Партії, призначений на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування за пропозицією Партії, зобов’язаний у своїй діяльності дотримуватись та сприяти практичному втіленню Програми Партії.
5.4. Член Партії, призначений на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування за пропозицією Партії, звітує про свою діяльність на займаній посаді перед Радою Партії не рідше ніж один раз у три місяці.
5.5. У разі якщо член Партії, призначений на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування за пропозицією Партії порушує норми законодавства України, не виконує покладені на нього функціональні обов’язки, не керується в своїй діяльності та не сприяє практичному втіленню Програми Партії, завдає шкоди авторитету та репутації Партії, Рада Партії може прийняти рішення про відкликання такого члена Партії з займаної посади та внесення іншої кандидатури.
5.6. У разі прийняття Радою Партії рішення про відкликання члена Партії із займаної посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, такий член Партії протягом п’яти днів повинен подати заяву про звільнення із займаної посади у встановленому порядку.
5.7. У разі відмови члена Партії, призначеного на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування за пропозицією Партії, звільнитись із займаної посади відповідно до рішення Ради Партії, Рада Партії приймає рішення про його виключення з Партії відповідно до пунктів 4.7.4. та 4.11.1. цього Статуту.
5.8. Припинення членства в Партії особи, призначеної на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування за пропозицією Партії, є підставою для внесення Головою Партії пропозиції щодо призначення іншої кандидатури на відповідну посаду від Партії, затвердженої Радою Партії – до органу (посадової особи), відповідального за таке призначення»

6. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ

6.1. Організації та осередки Партії створюються і діють відповідно до засад, визначених цим Статутом.
6.1.1. Організації Партії можуть утворюватись і діяти у кожній адміністративно-територіальній одиниці України.
6.1.2. В окремій адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише одна організація Партії відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці.
Назва організації Партії поряд з назвою Партії включає вид та назву адміністративно-територіальної одиниці, на території якої організацію створено.
6.1.3. Кожна організація Партії веде облік усіх партійних організацій, що входять до її складу, та облік первинних осередків.
Для кожної організації Партії центральні керівні органи Партії, а також керівні органи організацій Партії, до складу яких входить зазначена організація, є керівними органами вищого рівня.
6.2. Регіональна організація Партії
6.2.1. Регіональна організація Партії утворюється за попереднім рішенням Ради Партії.
6.2.2. Регіональна організація набуває статусу організації Партії після затвердження рішення її установчої Конференції Радою Партії і взяття її на облік у Центральному виконавчому комітеті Партії.
За рішенням Ради Партії регіональна організація Партії реєструється у встановленому законодавством порядку.
Після реєстрації регіональна організація Партії набуває статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.
6.2.3. До складу регіональної організації Партії входять усі територіальні, сільські, селищні, міські організації Партії, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
6.2.4. Регіональна організація Партії веде облік всіх організацій Партії та первинних осередків, що входять до її складу.
6.2.5. Регіональна організація Партії веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в первинних осередках та організаціях Партії, що входять до її складу.
6.3. Територіальна організація Партії
6.3.1. Територіальна організація Партії утворюється за попереднім рішенням Ради відповідної регіональної організації Партії.
6.3.2. Територіальна організація набуває статусу організації Партії після затвердження рішення її установчої Конференції Радою Партії і взяття її на облік у Центральному виконавчому комітеті Партії.
За рішенням Ради Партії територіальна організація Партії реєструється у встановленому законодавством порядку.
Після реєстрації територіальна організація Партії за рішенням Ради Партії, прийнятим на підставі звернення Ради регіональної організації Партії, може набувати статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.
6.3.3. До складу територіальної організації Партії входять усі первинні осередки, сільські, селищні, міські (міст районного значення) організації Партії, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
6.3.4. Територіальна організація Партії веде облік всіх первинних осередків та організацій Партії, що входять до її складу.
6.3.5. Територіальна організація Партії веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в первинних осередках та організаціях Партії, що входять до її складу.
6.4. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) організація Партії
6.4.1.Сільська, селищна, міська (міста районного значення) організація Партії створюється за попереднім рішенням Ради відповідної територіальної організації Партії.
6.4.2. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) організація набуває статусу організації Партії після затвердження рішення її установчої Конференції (Зборів) Радою відповідної регіональної організації Партії і взяття її на облік у виконавчому комітеті регіональної організації Партії.
За рішенням Ради відповідної регіональної організації Партії сільська, селищна, міська (міста районного значення) організація Партії може реєструватися у встановленому законодавством порядку.
6.5. Міська організація Партії (міста з районним поділом)
6.5.1. Міська організація Партії у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом утворюється за попереднім рішенням Ради відповідної регіональної організації Партії.
6.5.2. Міська організація (міста з районним поділом) набуває статусу організації Партії після затвердження рішення її установчої Конференції Радою Партії і взяття її на облік у Центральному виконавчому комітеті Партії.
За рішенням Ради Партії міська організація Партії (міста з районним поділом) реєструється у встановленому законодавством порядку.
Після реєстрації міська організація Партії (міста з районним поділом) за рішенням Ради Партії, прийнятим на підставі звернення Ради регіональної організації Партії, може набувати статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.
6.6.Первинний осередок
6.6.1.Первинний осередок утворюється не менше ніж 5 членами Партії на добровільних засадах за попереднім рішенням Ради відповідної територіальної організації Партії і набуває статусу первинного осередку Партії після його визнання і взяття на облік рішенням Ради відповідної регіональної організації Партії.
6.6.2. Первинний осередок Партії може легалізувати свою діяльність у встановленому законодавством порядку.

7. СТАТУТНІ ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ

7.1.Статутними органами організацій Партії є:
- на рівні регіональної, територіальної, міської (міста з районним поділом) організації Партії:
•Конференція (Збори) організації Партії;
•Рада організації Партії;
•Виконавчий комітет організації Партії;
•Контрольно-ревізійна комісія організації Партії;
- на рівні первинного осередку, сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Партії:
•Конференція (Збори) організації, осередку Партії;
•Рада організації, осередку Партії (в первинному осередку ? якщо рішення про її утворення прийнято Зборами осередку).

7.2.Посадовими особами організацій Партії є:
- на рівні регіональної, територіальної, міської (міста з районним поділом) організації Партії:
•Голова організації Партії;
•Перший заступник та заступники Голови організації Партії;
•Керівник виконавчого комітету організації Партії;
•Заступники Голови виконавчого комітету організації Партії;
•Голова Контрольно-ревізійної комісії організації Партії;
- на рівні первинного осередку, сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Партії:
•Голова організації (осередку) Партії;
•Заступник Голови організації (осередку) Партії.
7.3.Органи та посадові особи осередку Партії
7.3.1. Вищим керівним органом первинного осередку Партії є Збори.
7.3.2. Збори первинного осередку Партії скликаються:
- за рішенням Ради первинного осередку (у разі її утворення);
- за рішенням Голови первинного осередку Партії;
- на вимогу не менш ніж третини членів Партії, які перебувають на обліку в первинному осередку.
Збори первинного осередку можуть бути скликані також рішенням Ради організації, до складу якої входить осередок.
7.3.3. Збори первинного осередку Партії скликаються за необхідності, але не рідше ніж один раз на два місяці;
7.3.4. Збори первинного осередку Партії є чинними за умови участі у них більш ніж половини кількості членів первинного осередку.
Рішення Зборів ухвалюються більшістю голосів їх учасників.
7.3.5. Збори первинного осередку Партії:
- визначають напрями діяльності первинного осередку;
- обирають терміном не більше ніж на два роки Голову первинного осередку
та заступника Голови первинного осередку, приймають рішення про їх звільнення;
- заслуховують звіт Голови первинного осередку;
- приймають рішення щодо утворення Ради первинного осередку та у разі утворення обирають її склад терміном не більше ніж на два роки;
- приймають до Партії нових членів;
- мають право ініціювати питання про виключення з Партії членів Партії, які перебувають на обліку в первинному осередку;
- обирають делегатів на Конференцію територіальної організації Партії, а також сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Партії, до складу якої входить осередок;
- можуть вносити кандидатури для розгляду Конференцією територіальної організації Партії для обрання делегатами Конференції організації Партії вищого рівня;
- можуть вносити пропозиції щодо кандидатур до складу керівних та контрольно-ревізійних органів усіх рівнів;
- можуть вносити пропозиції щодо висунення і підтримки кандидатів на місцевих виборах.
7.3.6. Поточні питання діяльності первинного осередку вирішує Голова, заступник Голови та Рада первинного осередку (у разі її утворення).
7.4. Конференція організації Партії
7.4.1. Найвищим керівним органом організації Партії є її Конференція.
7.4.2. Конференція організації Партії скликається не рідше ніж один раз на рік.
7.4.3. Конференція організації Партії скликається :
- за рішенням Ради організації;
- за рішенням Голови організації на вимогу не менш ніж половини організацій (осередків) Партії, які мають право обирати делегатів на Конференцію.
Конференцію може бути скликано також за рішенням Ради організації вищого рівня або Ради Партії.
7.4.4. Делегати Конференції організації Партії обираються з числа членів Партії:
- регіональної та міської (міста з районним поділом) Конференції - Конференціями відповідних територіальних організацій Партії, що входять до її складу;
- територіальної та сільської, селищної, міської (міста районного значення) Конференції - Зборами відповідних первинних осередків, що входять до її складу.
Делегатами Конференції за Статутом є Голова організації Партії, члени Ради та члени контрольно-ревізійної комісії відповідної організації Партії.
7.4.5. Норма представництва на Конференції для організацій (осередків) є рівною для всіх організацій (первинних осередків) Партії, які обирають делегатів, і встановлюється органом (посадовою особою), який скликає Конференцію, виходячи із загальної кількості делегатів із дотриманням вимоги, щоб делегати Конференції за Статутом становили не більше ніж третину від загальної кількості делегатів.
Норма представництва на Конференції територіальної організації може встановлюватися з урахуванням чисельності первинних осередків, що входять до її складу.
7.4.6. Конференція організації Партії є чинною за умови реєстрації для участі в ній не менш ніж двох третин від загальної кількості делегатів.
Рішення Конференції ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.
7.4.7. Конференція організації Партії:
- визначає порядок діяльності організації Партії;
- обирає терміном не більш ніж на два роки Голову організації Партії та приймає рішення про його звільнення;
- обирає Першого заступника, заступників Голови організації Партії за поданням Голови організації Партії та приймає рішення про їх звільнення;
- заслуховує звіт Голови організації Партії;
- затверджує кількісний склад Ради організації Партії, обирає її членів терміном не більше ніж на два роки та припиняє їх повноваження;
- заслуховує звіт Голови контрольно-ревізійної комісії організації Партії;
- у випадках, передбачених Статутом, затверджує кількісний склад контрольно-ревізійної комісії та обирає її членів терміном не більше ніж на 2 роки, припиняє їх повноваження;
- вносить пропозиції щодо кандидатур до складу керівних та контрольно-ревізійних органів вищих рівнів;
- відповідно до законів України висуває кандидатів на місцевих виборах відповідного рівня, приймає інші рішення з виборчих питань.
- обирає делегатів на Конференцію регіональної організації Партії;
- вносить на розгляд Конференції регіональної організації Партії пропозиції щодо кандидатур делегатів З’їзду Партії, обирає делегатів на З’їзд Партії.
7.4.8. У сільській, селищній, міській (міста районного значення) організації Партії, а також у територіальній організації Партії, в складі якої не утворено первинних осередків Партії, замість Конференції можуть проводитися Збори організації, які мають повноваження Конференції організації.
Збори територіальної, сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Партії є чинними за умови участі у них більш ніж половини від кількості членів організації. Рішення Зборів ухвалюються більшістю голосів їх учасників.
7.5. Рада організації Партії
7.5.1. Керівним органом організації Партії в період між Конференціями (Зборами) є Рада організації Партії.
7.5.2. До складу Ради організації Партії за посадою входять:
- Голова організації Партії;
- Керівник виконавчого комітету організації Партії;
- Керівник фракції Партії (блоку, до складу якого входить Партія) у відповідному органі місцевого самоврядування, якщо він є членом Партії.
7.5.3. Інших членів Ради організації Партії обирає Конференція (Збори) організації Партії. Кількість виборних членів Ради організації визначає Конференція (Збори) організації Партії.
У складі Ради регіональної, міської (міста з районним поділом) організації Партії повинні бути представлені всі територіальні організації Партії, що входять до складу відповідної організації.
7.5.4. Рада організації Партії проводить засідання не рідше ніж один раз на два місяці.
7.5.5. Засідання Ради організації Партії скликає Голова організації Партії.

Засідання Ради організації Партії можуть також скликатися:
- на вимогу не менш ніж третини членів Ради організації Партії;
- за ініціативи не менше ніж третини організації Партії нижчого рівня, що безпосередньо входять до її складу;
- за рішенням Ради Партії або Ради організації вищого рівня.
7.5.6. Засідання Ради організації Партії чинне за умови участі в ньому більш ніж половини від кількісного складу Ради. Вибуття окремих членів Ради організації Партії з її складу означає відповідне зменшення її кількісного складу.
7.5.7. Рішення Ради організації Партії ухвалюються більшістю від кількісного складу Ради.
7.5.8. У засіданні Ради організації Партії можуть брати участь із правом дорадчого голосу члени контрольно-ревізійної комісії організації Партії, члени керівних, виконавчих та контрольно-ревізійних органів вищого рівня.
7.5.9. Рада організації Партії:
1)скликає Конференцію (Збори) організації Партії, встановлює норми представництва на Конференції;
2)у період між Конференціями (Зборами) визначає стратегію і тактику діяльності організації Партії;
3)за дорученням Конференції (Зборів) здійснює окремі повноваження Конференції (Зборів);
4)погоджує подану Головою Центрального виконавчого комітету Партії кандидатуру керівника виконавчого комітету організації Партії;
5)виносить на розгляд Конференції (Зборів) організації Партії пропозиції щодо списків кандидатів у депутати відповідних місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів;
6)сприяє формуванню фракцій Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;
7)має право брати до розгляду та приймати рішення з питань діяльності організацій нижчого рівня та осередків, що входять до складу організації Партії, у випадках, коли їх дії суперечать Статуту, Програмі Партії, рішенням керівних органів вищого рівня;
8)має право скликати засідання Ради організації Партії нижчого рівня;
9)має право створювати консультативно-дорадчі органи;
10)приймає заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя;
11)надає дозвіл на утворення первинних осередків, територіальних, сільських, селищних, міських (міст районного значення) організацій Партії.
12)має право приймати до Партії нових членів та ініціювати питання про виключення з Партії членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній організації;
13)затверджує рішення, прийняті первинними осередками, Радами організацій Партії нижчого рівня про вступ до Партії;
14)заслуховує інформацію територіальних організацій, які входять до її складу, щодо їх діяльності;
15) може створювати Президію Ради організації Партії та делегувати їй певну частину своїх повноважень;
16) вносить Раді Партії пропозиції щодо кандидатур від Партії на виборах до Верховної Ради України та, за рішенням Ради Партії, ? на місцевих виборах.
17) здійснює інші повноваження, що випливають з положень Статуту та Програми Партії.
7.5.10. У своїй діяльності Рада організації Партії керується Програмою та Статутом Партії, рішеннями центральних керівних органів Партії та керівних органів організацій Партії вищого рівня, Конференцій (Зборів) організації Партії.
7.6. Голова організації Партії
7.6.1. Голову організації Партії обирає Конференція (Збори) організації на термін не більше ніж два роки.
7.6.2. Голова організації Партії очолює та організовує діяльність організації Партії. Голова організації Партії:
- без доручення представляє організацію Партії у керівних органах Партії вищого рівня, в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з підприємствами, установами, закладами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;
- звітує перед Конференцією та Радою організації Партії;
- має право підпису документів та вчинення дій від імені організації Партії;
- за посадою входить до складу Ради організації та (у разі утворення) Президії організації Партії;
- скликає засідання Ради організації, головує на їх засіданнях;
- у випадках, передбачених цим Статутом, скликає Конференцію (Збори) організації Партії;
- вносить пропозиції Конференції (Зборам) організації Партії щодо кандидатур Першого заступника та заступників Голови організації Партії;
- визначає обов’язки Першого заступника та заступників Голови організації Партії та координує їхню роботу;
- інформує членів організації Партії про рішення центральних керівних органів Партії та керівних органів організацій вищого рівня;
- підписує рішення Конференцій (Зборів), засідань Ради організації Партії та Президії організації Партії;
- в межах статутних повноважень видає розпорядження та дає доручення.
7.7. Заступники Голови організації Партії
7.7.1. Першого заступника, заступників Голови організації Партії обирає Конференція організації Партії за поданням Голови організації Партії на термін не більше ніж два роки.
Кількість заступників Голови організації визначає Конференція організації Партії, однак вона не може перевищувати трьох осіб.
7.7.2. Перший заступник, заступники Голови організації Партії виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків, а також окремі повноваження за дорученням Голови організації Партії.
7.7.3. У разі неможливості виконання Головою організації своїх повноважень їх здійснює його Перший заступник або заступник.
7.8. Порядок припинення діяльності керівних органів організацій Партії
7.8.1. У випадках грубих порушень Програми або Статуту Партії з боку організації Партії, первинного осередку Партії, дій, які зашкодили здійсненню виборчої політики Партії, центральні керівні органи Партії мають право призначати звітно-виборні Конференції (Збори) такої організації (осередку).
Для підготовки зазначеної Конференції (Зборів) тим самим рішенням утворюється організаційний комітет Конференції (Зборів) з обов’язковим включенням до його складу представників організації (осередку) Партії, якому надаються повноваження здійснювати керівництво організацією (осередком) до проведення Конференції (Зборів).
7.8.2. З’їзд Партії, Рада Партії мають право ухвалити рішення, передбачене пунктом 7.8.1, щодо будь-якої організації Партії.

8. ЦЕНТРАЛЬНІ КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

8.1. Центральними керівними органами Партії є:
- З‘їзд Партії;
- Рада Партії.
8.2. З’їзд Партії
8.2.1. З‘їзд Партії є її найвищим керівним органом.
8.2.2. З’їзд Партії скликається не рідше ніж один раз на два роки.
8.2.3. З’їзд Партії скликається Радою Партії.
8.2.4. З’їзд Партії може відбуватися у кілька етапів. У період між етапами З’їзду не може скликатися інший З’їзд Партії. Термін між етапами З’їзду не може перевищувати три місяці.
8.2.5. Делегатів З‘їзду Партії обирають на конференціях регіональних організацій Партії згідно з встановленою нормою представництва. Норму представництва на З’їзді встановлює Рада Партії. Вона однакова для всіх регіональних організацій.
Делегатами З‘їзду Партії за Статутом є: Голова Партії, Голова Ради партії, члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, народні депутати України – члени Партії.
Загальна кількість делегатів З’їзду Партії та норма представництва встановлюються таким чином, щоб кількість делегатів З’їзду за Статутом становила не більш ніж третину від загальної кількості делегатів.
8.2.6. З‘їзд Партії є чинним за умови реєстрації для участі в ньому не менш ніж двох третин від загальної кількості делегатів.
8.2.7. Рішення З’їзду Партії приймаються більшістю голосів зареєстрованих делегатів З’їзду.
Рішення З’їзду Партії приймаються не менше як двома третинами голосів зареєстрованих делегатів З’їзду у випадках:
- ліквідації Партії;
- внесення змін до Програми Партії;
- внесення змін до Статуту Партії.
8.2.8. З‘їзд Партії:
1) визначає політику Партії, основні напрями її діяльності, її мету та завдання;
2) приймає Статут та Програму Партії та вносить зміни до них;
3) звертається з пропозиціями до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державного, політичного, соціально-економічного та суспільного життя України;
4) обирає Голову Партії терміном не більше ніж на два роки, заслуховує його звіт та припиняє повноваження Голови Партії;
5) визначає кількісний склад Ради Партії, обирає її членів терміном не більше ніж два роки;
6) визначає кількісний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, обирає її членів терміном не більше ніж на два роки;
7) має право припинення повноважень центральних керівних органів Партії, Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, окремого члена цих органів;
8) висуває кандидата від Партії на виборах Президента України або визначається щодо підтримки іншого кандидата;
9) висуває кандидатів у народні депутати України або (у разі входження Партії до складу блоку) затверджує список кандидатів у народні депутати України від Партії;
10) ухвалює рішення щодо входження Партії у виборчі блоки та коаліції, щодо змін у їх складі та щодо виходу з них;
11) надає Голові Партії повноваження підписувати угоду про створення виборчого блоку члену Партії, визначеному З’їздом;
12) розглядає скарги на рішення керівних органів, посадових осіб, контрольно-ревізійних органів Партії;
13) приймає рішення щодо об’єднання Партії з іншими політичними партіями;
14) приймає рішення про припинення діяльності Партії у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією.
15) приймає заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя;
16) заслуховує звіт Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;
17) приймає рішення щодо проведення загальнопартійного дорадчого опитування;
18) відповідно до пункту 7.8.1. цього Статуту має право призначати звітно-виборні Конференції (Збори) організацій Партії, а також приймати рішення про створення організаційного комітету для підготовки таких Конференцій (Зборів);
19) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.
8.2.9. З’їзд Партії має право взяти до розгляду та вирішення будь-яке питання діяльності Партії у межах цього Статуту.
8.2.10. Рішення з питання обрання Голови Партії приймаються З’їздом Партії простою більшістю голосів шляхом таємного голосування, інші рішення з кадрових питань приймаються Зїздом партії шляхом відкритого голосування.
8.3. Рада Партії
8.3.1. Вищим керівним органом Партії у період між З‘їздами Партії є Рада Партії.
8.3.2. Кількісний склад Ради Партії визначає З’їзд Партії відповідно до цього Статуту.
8.3.3. До складу Ради за посадою входять:
- Голова Партії;
- Перший заступник, заступник Голови Партії;
- Голова Центрального виконавчого комітету Партії;
- народні депутати України поточного скликання – члени Партії;
- Голови регіональних організацій Партії або по одному представнику, обраному на конференціях регіональних організацій Партії.
- Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови обласних Рад, міські голови обласних центрів, міст Києва та Сімферополя, якщо вони є членами Партії.
8.3.4. Інших членів Ради Партії обирає З’їзд Партії на термін не більш ніж два роки з дотриманням рівного представництва всіх регіональних організацій Партії.
8.3.5. Рада Партії проводить засідання не рідше ніж один раз на три місяці.
8.3.6. Засідання Ради Партії скликає Голова Партії або за ініціативи не менш ніж дев’яти регіональних організацій Партії, за рішеннями їх Рад.
8.3.7. Засідання Ради Партії чинне за умови участі в ньому більш ніж половини від її кількісного складу.
Вибуття окремих членів Ради Партії з її складу має наслідком відповідне зменшення її кількісного складу.
8.3.8. У засіданнях Ради Партії з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.
8.3.9. У своїй діяльності Рада Партії керується Програмою та Статутом Партії, рішеннями З'їзду Партії.

Рада Партії:
1) скликає З’їзд Партії;
2) визначає норму представництва регіональних організацій на з’їзді Партії;
3) приймає заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя;
4) затверджує стратегію та тактику політичної діяльності Партії;
5) затверджує Символіку партії;
6) визначає функціональні обов’язки членів Ради Партії;
7) за пропозицією Голови Партії надає згоду на призначення та на звільнення Голови Центрального виконавчого комітету Партії;
8) обирає Першого заступника Голови Партії, заступників Голови Партії за поданням Голови Партії та припиняє їх повноваження;
9) може ухвалювати рішення щодо прийняття до Партії нових членів;
10) приймає остаточні рішення щодо виключення з Партії;
11) має право брати до розгляду та приймати рішення з питань діяльності організацій Партії, у випадках, коли їхні дії суперечать Програмі та Статуту Партії, рішенням керівних органів вищого рівня;
12) має право призначати звітно-виборні Конференції (Збори) організацій Партії, а також приймати рішення про створення організаційного комітету для підготовки таких Конференцій (Зборів);
13) приймає рішення про перереєстрацію членів Партії в окремих організаціях Партії;
14) готує проект виборчого списку Партії на виборах народних депутатів України або пропозиції до виборчого списку блоку, до якого входить Партія, та подає його на затвердження З’їзду Партії;
15) сприяє діяльності фракції Партії (блоку, до складу якого входить Партія) у Верховній Раді України;
16) організовує взаємодію з іншими політичними партіями;
17) координує взаємодію народних депутатів України – членів Партії з організаціями Партії, фракціями Партії (блоку, до складу якого входить Партія) у місцевих радах, представниками Партії в органах державної влади;
18) заслуховує звіт Голови Центрального Виконавчого комітету;
19) заслуховує інформацію голів регіональних організацій Партії про діяльність організацій;
20) визначає порядок обліку членів Партії;
21) визначає розмір та встановлює порядок сплати членських внесків;
22) затверджує положення та інструкції щодо діяльності виконавчих та контрольно-ревізійних органів Партії;
23) може створювати Президію Ради Партії та делегувати їй певну частину своїх повноважень;
24) має право скликати засідання Ради організації Партії нижчого рівня;
25) здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту або за дорученням З’їзду Партії.
8.3.10. Рішення Ради Партії приймається більшістю голосів від кількісного складу Ради Партії, за винятком випадків, передбачених цим Статутом.
8.4. Голова Партії
8.4.1. Голова Партії обирається терміном не більше ніж на два роки та звільняється з посади З’їздом Партії.
8.4.2. Голова Партії:
- без доручення представляє Партію;
- має право підпису документів та вчинення дій від імені Партії;
- має право робити заяви, звернення, публічні виступи від імені Партії;
- скликає засідання Ради Партії, головує на ній;
- затверджує структуру та штатний розклад Центрального виконавчого комітету Партії;
- утворює оргкомітет З’їзду Партії;
- може надавати право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Партії;
- може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам;
- здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту.
8.5. Заступники Голови Партії
8.5.1. Перший заступник, заступники Голови Партії обираються Радою Партії за поданням Голови Партії. Кількість заступників Голови Партії визначає Рада Партії.
8.5.2. Перший заступник та заступники Голови Партії здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, а також окремі повноваження за дорученням Голови Партії.
8.5.3. У разі неможливості виконання Головою Партії своїх повноважень їх здійснює його Перший заступник, а у разі відсутності Першого заступника - заступник.

9. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

9.1. Виконавчими органами Партії є:
- Центральний виконавчий комітет Партії;
- виконавчі комітети регіональних організацій Партії;
- виконавчі комітети територіальних та міських (міст з районним поділом) організацій Партії.
9.2. Організаційне, інформаційне, аналітичне та ресурсне забезпечення діяльності Партії, практичне забезпечення виконання рішень центральних керівних органів Партії, розпоряджень та доручень Голови Партії здійснює Центральний виконавчий комітет Партії.
9.2.1. Центральний виконавчий комітет Партії:
- веде облік організацій Партії та членів Партії;
- здійснює добір і розстановку кадрів у виконавчих органах Партії;
- організовує підготовку і перепідготовку кадрів Партії;
- веде та зберігає загальнопартійну документацію тощо;
- забезпечує оприлюднення звітів Партії відповідно до законодавства;
- в межах кошторису розпоряджається коштами та майном Партії;
- веде фінансово-господарську діяльність Партії;
- здійснює інші виконавчі повноваження в межах цього Статуту.
9.2.2. Голову Центрального виконавчого комітету Партії обирає Рада Партії.
9.2.3. Голова Центрального виконавчого комітету Партії:
- здійснює керівництво Центральним виконавчим комітетом Партії;
- видає обов’язкові для виконання виконавчими комітетами регіональних, територіальних, міських (міст з районним поділом) організацій Партії накази, розпорядження та доручення;
- за погодженням з Головою Партії призначає та звільняє з посади заступників Голови Центрального виконавчого комітету та розподіляє обов’язки між ними;
- призначає та звільняє з посади керівників та працівників підрозділів Центрального виконавчого комітету;
- призначає за погодженням з Радою відповідної організації Партії та звільняє з посад керівників регіональних, територіальних, міських (міст з районним поділом) виконавчих комітетів;
- затверджує структуру та штатний розпис виконавчих комітетів регіональних, територіальних, міських (міст з районним поділом) виконавчих комітетів;
- має право підпису фінансово-господарських документів та визначає матеріально-відповідальних осіб;
- має право укладати договори оренди щодо необхідного для діяльності Партії рухомого та нерухомого майна за згодою Голови Партії.
9.3. Організаційно-технічне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності регіональної, територіальної, міської (у містах з районним поділом) організації Партії та її органів, практичне забезпечення виконання рішень керівних органів Партії здійснює виконавчий комітет відповідної організації Партії.
9.3.1. Виконавчий комітет організації Партії:
- забезпечує діяльність відповідних організацій Партії, виконання рішення центральних керівних органів Партії;
- веде облік первинних осередків та організацій Партії нижчого рівня та облік членів Партії у відповідних організаціях;
- веде та зберігає фінансово-господарську та іншу документацію організації;
- виконує рішення Ради, розпорядження і доручення Голови організації Партії, накази, розпорядження та доручення Голови Центрального виконавчого комітету, керівника виконавчого комітету організації вищого рівня;
- здійснює інші виконавчі функції.
9.3.2. Виконавчий комітет регіональної організації Партії, крім повноважень, зазначених у пункті 9.3.1. цього Статуту:
- веде фінансово-господарську діяльність регіональної організації;
- забезпечує ресурсну підтримку діяльності організацій нижчого рівня.
9.3.3. Керівника виконавчого комітету регіональної організації Партії призначає за погодженням з Радою відповідної регіональної організації Партії та звільняє з посади Голова Центрального виконавчого комітету Партії.
Керівника виконавчого комітету територіальної, міської (міста з районним поділом) організації Партії призначає за погодженням з Радою цієї організації Партії та керівником виконавчого комітету відповідної регіональної організації Партії та звільняє з посади Голова Центрального виконавчого комітету Партії.
9.3.4. Керівник виконавчого комітету організації Партії здійснює керівництво виконавчим комітетом організації.
Керівник виконавчого комітету регіональної організації призначає на посади та звільняє з посад працівників виконавчого комітету регіональної організації, виконавчих комітетів територіальних, міських (міст з районним поділом) організацій Партії, що входять до складу регіональної організації.

10. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

10.1. Загальні засади діяльності контрольно-ревізійних органів Партії
10.1.1. Контрольно-ревізійні комісії є статутними органами Партії, які контролюють та перевіряють статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Партії та її організацій, здійснюють контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики.
10.1.2. До контрольно-ревізійних органів Партії належать:
- Центральна контрольно-ревізійна комісія;
- контрольно-ревізійні комісії регіональних організацій Партії;
- контрольно-ревізійні комісії територіальних, міських (міст з районним поділом) організацій Партії.
10.1.3. Контрольно-ревізійні органи Партії керуються у своїй діяльності чинним законодавством України, Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних органів Партії.
10.1.4. Засідання контрольно-ревізійної комісії чинне за умови участі у ньому більш ніж половини її кількісного складу.
Рішення контрольно-ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від її складу.
Інші питання порядку діяльності контрольно-ревізійних комісій визначаються Положенням про контрольно-ревізійні органи Партії, яке затверджує Рада Партії.
10.1.5. Для здійснення своїх повноважень контрольно-ревізійна комісія безперешкодно отримує від керівних органів та посадових осіб Партії інформацію, яка стосується статутної, фінансової, внутрішньогосподарської діяльності партійної організації, якою обрано контрольно-ревізійну комісію, та усіх організацій нижчого рівня.
10.1.6. Член контрольно-ревізійної комісії не може входити до складу інших керівних, виконавчих та контрольно-ревізійних органів Партії, крім випадків, передбачених цим Статутом.
10.2. Центральна контрольно-ревізійна комісія
10.2.1. Членів Центральної контрольно-ревізійної комісії (ЦКРК) обирає З’їзд Партії терміном не більш ніж на два роки з дотриманням обов’язкового представництва регіональних організацій Партії.
10.2.2. Голова та заступник Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються ЦКРК з числа її членів.
10.2.3. Центральна контрольно-ревізійна комісія підзвітна З’їзду Партії.
10.2.4. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням керівних органів Партії, Голови Партії, за зверненнями організацій Партії.
Звернення організацій Партії розглядає Центральна контрольно-ревізійна комісія протягом тридцяти днів з дня отримання.
10.2.5. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у конференціях, зборах, засіданнях керівних та контрольно-ревізійних органів організацій Партії всіх рівнів з правом дорадчого голосу.
10.2.6. Для вивчення окремих питань, що належать до її компетенції, Центральна контрольно-ревізійна комісія дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним комісіям організацій Партії.
10.2.7. Для здійснення організаційного та технічного забезпечення діяльності Центральної контрольно-ревізійної комісії створюється Секретаріат Центральної контрольно-ревізійної комісії.
10.3. Контрольно-ревізійні комісії організацій Партії
10.3.1. Членів контрольно-ревізійної комісії (КРК) організації Партії обирає Конференція (Збори) організації Партії терміном не більш ніж на два роки.
10.3.2. Голову та заступника Голови контрольно-ревізійної комісії обирає комісія з числа її членів.
10.3.3. Контрольно-ревізійна комісія організації партії підзвітна Конференції (Зборам) відповідної організації Партії.
10.3.4. Члени контрольно-ревізійної комісії організації Партії мають право брати участь у конференціях, зборах, засіданнях керівних та контрольно-ревізійних органів організацій Партії нижчого рівня з правом дорадчого голосу.
10.3.5. Контрольно-ревізійна комісія організації Партії розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням керівних органів Партії, Голови Партії, Центральної контрольно-ревізійної комісії або Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії, керівних органів або голови відповідної організації Партії.
10.3.6. Для вивчення окремих питань, що належать до її компетенції, регіональна контрольно-ревізійна комісія дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним комісіям організацій Партії нижчого рівня.

11. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

11.1. Партія є неприбутковою організацією.
11.2. У власності Партії, організацій Партії, які мають статус юридичної особи, можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення програмних цілей та статутних завдань Партії.
11.3. Партія самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняє законодавство України.
11.4. Організації Партії, які мають статус юридичної особи, володіють, користуються та розпоряджаються власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном в межах та в порядку, визначених центральними керівними органами Партії.
11.5. Джерелами формування коштів і майна Партії є:
- членські та добровільні внески членів Партії;
- добровільні пожертви та благодійні внески громадян, підприємств, установ та організацій з врахуванням обмежень, визначених законодавством України;
- державне фінансування статутної діяльності у встановленому законодавством України порядку;
- відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації, у порядку, встановленому законодавством України;
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги з джерел, не заборонених законодавством;
- інші надходження, не заборонені законодавством.
11.6. Джерелами формування коштів та майна організацій Партії, що мають статус юридичної особи, є:
- кошти та майно, які надає Партія;
- добровільні внески членів Партії;
- добровільні пожертви та благодійні внески громадян, підприємств, установ та організацій з врахуванням обмежень, визначених законодавством України;
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги з джерел, не заборонених законодавством;
- інші надходження, не заборонені законодавством, за згодою Ради Партії.
11.7. Кошти та майно Партії, організацій Партії, що мають статус юридичної особи, спрямовуються на виконання статутних завдань та програмних цілей Партії, утримання штатного персоналу та на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.
Кошти Партії та організацій Партії, що мають статус юридичної особи, можуть витрачатись:
- на придбання майна;
- на забезпечення інформаційно-пропагандистської та видавничої діяльності;
- на оплату вартості цивільних (в т.ч. цивільно-правових) та господарських угод та договорів;
- на фінансування власних заходів;
- на оплату праці та заохочення працівників;
- на матеріальну підтримку молодіжних, жіночих та інших об’єднань громадян;
- на інші цілі, пов’язані із забезпеченням діяльності Партії, її організацій, не заборонені чинним законодавством.
11.8. Функції з оперативного господарського управління коштами та майном Партії та організацій Партії, які мають статус юридичної особи, здійснюють відповідно Центральний виконавчий комітет Партії та виконавчі комітети відповідних організацій Партії в порядку, встановленому Радою Партії.
11.9. Збитки, завдані Партії, організації Партії, що має статус юридичної особи, внаслідок порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у передбаченому законодавством порядку.
11.10. Партія оприлюднює відомості про обсяг та напрями використання коштів у порядку, визначеному законом.

12. ПРАВОВИЙ СТАТУС

12.1. Партія, регіональні організації Партії, а також, за рішенням Ради Партії, територіальні, міські (міст з районним поділом) організації Партії набувають статусу юридичної особи з часу державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
12.2. Партія, організації Партії, які є юридичними особами, мають рахунки в банку, печатки, штампи та бланки, зразки яких затверджує Рада Партії.
12.3. Партія, організації Партії, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою господарську діяльність і не несуть цивільно-правової відповідальності за зобов‘язання одне одного та будь-яких інших юридичних осіб.
12.4. Партія, організації Партії, які мають статус юридичної особи, мають власний баланс, ведуть бухгалтерську та іншу звітність, передбачену законодавством, реєструються в державних органах та здійснюють платежі в порядку і обсягах, визначених законодавством.
12.5. Партія може засновувати засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства.
Регіональна організація Партії може засновувати засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства за згодою Ради Партії.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ

13.1. Партія може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням З‘їзду Партії у порядку, визначеному цим Статутом, або у інших випадках та у порядку, встановлених законодавством.
13.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Партії приймає З'їзд Партії, якщо за нього проголосувало більш ніж дві третини обраних на нього делегатів.
13.3. Ліквідація (саморозпуск) Партії передбачає припинення діяльності всіх її статутних органів, організацій та осередків Партії.
13.3.1. Ліквідаційну комісію створює З‘їзд Партії, який прийняв рішення про ліквідацію (саморозпуск) Партії.
13.3.2. Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно Партії, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами Партії.
13.3.3. У разі ліквідації Партії її активи можуть бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
13.3.4. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов‘язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.
13.4. Порядок здійснення реорганізації Партії визначає З‘їзд Партії, який прийняв рішення про реорганізацію Партії.
13.4.1. Усі майнові та фінансові питання, пов‘язані з реорганізацією Партії, вирішує З‘їзд Партії.
13.4.2. Організаційні та інші питання, пов‘язані з реорганізацією Партії, вирішує Рада Партії.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

14.1. Зміни до Статуту та Програми Партії приймає З'їзд Партії не менш як двома третинами голосів зареєстрованих делегатів З'їзду.
14.2. Про внесені за рішенням З'їзду Партії зміни до Статуту та Програми Партії Партія повідомляє органи державної реєстрації у передбачений законодавством термін.
   
   
 
 
Презентаційний відеоролик Європейської партії України
Зроби висновок сам
Європейська партія України
Україна - Європа! Українці - Європейці!
Європейська партія України
Вітальне слово
сера Грехема Уотсона
VI з’їзд Європейської партії України – 10 грудня 2011 року
Регіональні новини
2014.06.24 17:15
2014.06.09 13:29
2014.05.28 12:14
Повний перелік

Анонси подій
2013.11.25 14:48
2013.10.24 15:47
2013.09.30 18:35
Повний перелік

Рішення керівних органів
2014.01.03 17:31
2013.01.03 17:16
2011.12.11 15:39
Повний перелік


Європейська партія України
2014.06.27 16:16
2014.06.26 13:50
2014.06.26 10:25
Повний перелік


 
Всі права захищено ЄВРОПЕЙСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ © 2014